Одржана 26, (хитна) седница Скупштине града Шапца

Одржана 26, (хитна) седница Скупштине града Шапца

На 26. хитној седници Скупштине града Шапца усвојен је ребаланс III буџета града за 2018.године, као и одлука о учешћу града у поступку продаје имовине „Зорка – Холдинг“ АД у стечају. Ребалансом III  предвиђена су средства у износу од 200 милиона динара у буџету града за учешће у поступку куповине имовине „Зорка холдинга“, на које град има разлучно право и на које је уписао хипотеку.

Предлог ребаланса буџета образоложила је Маријана Костадиновић, начелница Одељења финансија, која је навела да ребаланс предвиђа да се „на позицији 43, конто 511 – Зграде и грађевински објекти, предвиђени износ од 40.420.000,00 увећа на 240.420.000,00 динара, чиме се планирају средства за учешће на јавној продаји имовине „Зорка-Холдинг“- а“.

Предлог одлуке о учешћу града у поступку продаје имовине „Зорка холдинга“ А.Д. у стечају образложио је Милан Васић, начелник Градске управе, који је истакао да град на овај начин ствара услове да учествује на лицитацији имовине „Зорка холдинга“, која је заказана за 29.новембар.

Разлучно право, које подразумева могућност да се хипотека постављена на неку имовину намири из стечајне масе, град је стекао уписивањем хипотеке на имовину „Зорка Холдинга“. Град је хипотеку уписао по основу обезбеђења потраживања на име позајмице коју је, по уговору о позајмици, Град Шабац у току 2010. године, пренео на рачун „Зорка- Холдинг“ Шабац у износу од 239.140.000, 00 динара, а на име исплате заосталих зарада радницима.

На овај начин обезбеђена је могућност учешћа града у стечајном и извршном поступку, а у циљу остварења права стечених уписом хипотеке на имовину Зорка холдинга.