Радна тела

Почетна / Радна тела

РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ

За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине могу се образовати комисије и савети, као стална и повремена радна тела. Радна тела се образују Статутом града, Пословником или посебном актом Скупштине којим се утврђује њихов делокруг, састав начин рада и време на које се бирају.

Радна тела дају мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и обављају друге послове утврђене Статутом. Чланови сталних радних тела бирају се за мандатни период за који је Скупштина изабрана. Повремена радна тела образује Скупштина за обављање одређених задатака и она престају са радом по извршењу задатака за које су образована.

Радно тело ради у седници када је присутна већина чланова, а одлучује већином гласова присутних чланова. Радно тело разматра питања из свог делокруга по сопственој иницијативи, а дужно је да разматра и питања која предложи Скупштина. Кад радно тело разматра питања по захтеву Скупштине, дужно је да Скупштини поднесе извештај.

Стручне, организационе и административне послове за радна тела врши Градска управа.

Обавезна стална радна тела Скупштине града су: Комисија за прописе, Административно-мандатна комисија, Комисија за избор и именовања и Комисија за представке и предлоге.

АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНА КОМИСИЈА

Административно – мандатна комисија утврђује сагласност уверењу о избору одборника и извештаја Градске изборне комисије, утврђује да ли су наступили законом утврђени разлози за престанак мандата одборника и о томе обавештава Скупштину, разматра предлог одлука о накнадама одборника и других лица ангажованих на пословима Скупштине, као и друга административно мандатна питања.

Комисија има председника и четири члана.

Административно-мандатну комисију у актуелном сазиву Скупштине града Шапца чине:

 • Славица Ђурић – председник комисије
 • Ненад Плавић – члан
 • Ненад Мишковић – члан
 • Немања Ерчић – члан
 • Младен Петровић – члан

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА

Комисија за избор и именовања подноси предлог за избор и именовања, постављења и разрешења из надлежности Скупштине и предлаже доделу јавних признања, награда и звања почасног грађанина.

Комисија има председника и четири члана.

Комисију за избор и именовања у актуелном сазиву Скупштине града Шапца чине:

 • Дејан Јовановић – председник комисије
 • Миле Исаковић – члан
 • Јелена Мишковић – члан
 • Бојан Илић – члан
 • Милан Николић – члан

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ

Комисија за представке и предлоге разматра представке и предлог грађана и других органа, испитује њихову оправданост и предлаже одговарајућим органима мере за њихово решавање.

Комисија прати појаве на које се указује представкама и предлозима, обавештава Скупштину о најважнијим питањима која произилазе из таквих анализа и предлаже предузимање одговарајућих мера.

Комисија има председника и четири члана.

Комисију за представке и предлоге у актуелном сазиву Скупштине града Шапца чине:

 • Соња Ђерић – председник комисије
 • Светлана Карић – члан
 • Хаџи Милица Ранковић – члан
 • Снежана Врачевић- члан
 • Горан Мијаиловић- члан

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ

Комисија за прописе разматра усклађеност предлога одлука и других општих аката које усваја Скупштина са Уставом, законом, Статутом и другим прописима и даје своје предлоге и мишљења Скупштини.

Комисија утврђује пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине и по потреби учествује са предлагачем општих аката у припремању аутентичног тумачења одлука и других општих аката Скупштине.

Комисија има председника и четири члана.

Комисију за прописе у актуелном сазиву Скупштине града Шапца чине:

 • Ана Анђелић – председник комисије
 • Марија Марковић – члан
 • Бранко Томић – члан
 • Саша Максимовић – члан
 • Наташа Радовановић – члан