Организација

Почетна / Организација

ОРГАНИЗАЦИЈА

Скупштине града Шапца

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Председник Скупштине организује рад Скупштине, сазива седнице, предлаже дневни ред, председава седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акте које доноси Скупштина и врши друге послове утврђене законом, Статутом града Шапца и Пословником о раду Скупштине.

Председнику Скупштине престаје функција пре истека времена на које је изабран, уколико поднесе оставку, буде разрешен или му престане мандат одборника.

Ако је оставка усмено или у писаној форми поднета на седници Скупштине, Скупштина на истој седници, без гласања, утврђује да је председнику Скупштине престала функција.

Ако је оставка у писаној форми поднета између две седнице Скупштине, о оставци председника Скупштине одмах се обавештавају одборници Скупштине, а на првој наредној седници Скупштина, без гласања, утврђује да му је даном подношења оставке престала функција.

Председник Скупштине може бити разрешен пре истека времена на које је изабран, на исти начин на који се бира.

У случају престанка функције председника Скупштине пре истека мандата, дужност председника Скупштине, до избора новог, врши заменик председника Скупштине.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Председник Скупштине може имати два заменика који га замењују у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност.

Предлагање и избор заменика председника Скупштине спроводи се по истом поступку који је Пословником утврђен за избор председника Скупштине.

Заменик председника Скупштине може поднети оставку или бити разрешен са функције по поступку предвиђеном за подношење оставке, односно разрешење председника Скупштине.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Секретар Скупштине стара се о обављању стручних и других послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности.

Скупштина поставља секретара и заменика секретара Скупштине под условима и на начин предвиђен чланом 18. Пословника.

Скупштина може, на предлог председника Скупштине разрешити секретара и заменика секретара Скупштине и пре истека времена на које су постављени.

Секретар и заменик секретара Скупштине могу поднети оставку.

Председник Скупштине

 • 015 347 177

 • nemanja.pajic@sabac.org

 • Господар Јевремова 6, 15000 Шабац

Заменик председника Скупштине

 • 015 347 177

 • vujkovicb@gmail.com

 • Господар Јевремова 6, 15000 Шабац

Секретар Скупштине

 • 015 347 177

 • ivana.micovic@sabac.org

 • Господар Јевремова 6, 15000 Шабац

Заменик секретара Скупштине

 • 015 347 177

 • nikola.teodorovic@sabac.org

 • Господар Јевремова 6, 15000 Шабац